Производно инженерство
Транспорт, Механизација и Логистика
Термичко инженерство
Хидраулично инженерство и менаџмент на води
Материјали, спојување и конструктивно инженерство
Индустриско инженерство и менаџмент
Моторни Возила
Енергетика и Екологија
Мехатроника
Автоматика и управување со системи
Производна информатика
Индустриски дизајн