Македонска книжевност и јужнословенски книжевности
Македонски јазик и јужнословенски јазици
Албански јазик и книжевност
Турски јазик и книжевност
Француски јазик и книжевност
Германски јазик и книжевност
Англиски јазик  превод и толкување
Германски јазик  превод и толкување
Француски јазик  превод и толкување
Италијански јазик и книжевност
2017
Албански јазик  превод и толкување
Општа и Компаративна книжевност
Шпански јазик и книжевност
Српски јазик и книжевност
Славистика