АПСОЛВЕНТИ  2016
Економски Факултет - Скопје
Филолошки Факултет - Скопје
University American College Skopje
Машински Факултет - Скопје
Педагошки Факултет - Скопје
Стоматолошки Факултет - Скопје
Правен Факултет - Скопје
Универзитет на Југоисточна Европа