МАТУРСКИ  И  АПСОЛВЕНТСКИ  ТАБЛОА
By Zdravko - The Last Enthusiast
Апсолвентските и матурските таблоа се објавуваат и електронски на нашата WEB страна.
кој ги содржи фотографиите од таблото и видео снимка од апсолвентската вечер.
Покрај колаж од фотографии (колор и црно-бели) апсолвентите добиваат и ДВД диск
Дизајнот на големото табло и местото каде ќе биде поставено е во соработка со
матурантите односно апсолвентите.
Фотографиите подоцна компјутерски се ретушираат во Фотошоп и се стилизираат.
избираат онаа фотографија што најповеќе им се допаѓа.
Сликаните пози матурантите веднаш ги гледаат на екран од компјутер при што сами ја
Фотографирањето се врши со дигитална техника и професионално осветлување.
Фотографирање на матуранти и апсолвенти  и изработка на големи изложбени таблоа.
By Zdravko - The Last Enthusiast